RODO

 1. W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.
 2. Administratorem Państwa danych osobowych jest Wotum s.c. Tomasz Psiuk, Beata Psiuk z siedzibą w Komornikach (62-051) przy ulicy Poznańskiej 81, NIP 779 15 72 132, tel. 61 830 18 12, adres e-mail: wotum@wotum.pl
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  • zawarcia i realizacji umowy (kupna/sprzedaży),
  • wykonania ciążących na administratorze obowiązków prawnych (w szczególności: wystawianie i przechowywanie faktur/dokumentów sprzedaży i innych dokumentów księgowych),
  • rozpatrywania skarg i reklamacji,
  • dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową,
  • archiwizowania dokumentacji,
  • weryfikacji wiarygodności płatniczej,
  • przedstawienia oferty własnych produktów i usług.
 4. Podanie przez Państwa danych jest niezbędne do realizacji naszych zadań wynikających z umowy (kupna/sprzedaży). W innych przypadkach nie jest konieczne.
 5. Kategorie przetwarzanych danych osobowych obejmują m.in. imię i nazwisko, numer telefonu, adres, adres e-mail, dane dedykowane do realizacji umowy (kupna/sprzedaży).
 6. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że wyrazicie Państwo sprzeciw wobec ich przetwarzania.
 7. Państwa dane osobowe przekazujemy podmiotom, z którymi współpracujemy na potrzeby świadczenia naszych usług, np. podmiotom wykonującym usługi pocztowe, kurierskie, prawne, informatyczne, księgowe.
 8. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r.,poz.1000) lub przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r.(Dz.Urz.UE.L Nr 119, str.1).
 10. Państwa dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu.
 11. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w sposób bezpieczny, zgodny z przepisami prawa i z zachowaniem wszelkich możliwych środków fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem.
Ta strona używa cookies.   Dowiedz się więcej    AKCEPTUJĘ